Vores vand

Hvad indeholder drikkevandet

I Danmark produceres alt drikkevand ud fra grundvand, og vandet har derfor et indhold af mange naturlige stoffer fra jordbunden i det område, hvorfra vandet indvindes. I Nyrup Vandværks område er der kalk i undergrunden, og vandet er derfor meget hårdt. Vandværkets 4 boringer ligger i områder omkring vandværket, hvor der er landbrug.

Vandet fra boringerne analyseres hvert år for både de naturlige stoffer fra undergrunden, samt miljøfremmede stoffer som uorganiske sporstoffer eller organiske mikroforureninger, herunder for pesticider og nedbrydningsprodukter.

Drikkevandet – som pumpes ud til forbrugerne – skal undersøges hyppigt, og der sker undersøgelserne af prøver taget ved boringer, afgang fra vandværk og hos flere forskellige forbrugere.

Vandværket har fået analyseret for stoffer, der i de seneste år er fundet hos andre vandværker. Det gælder stoffer som BAM (2,6-dichlorbenzamid), desphenyl-chloridazon, methyl-desphenyl-chloridazon, 1,2,4-triazol og allersenest chlorothalonil-amidsulfonsyre. Heldigvis er der ikke i nogen af vore boring fundet spor af disse miljøfremmede stoffer.

Vandkvalitet

Analyser af vandværkets vand viser, at vandværket har godt vand i hanerne. Analyseresultater for vandværket kan findes GEUS database Jupiter. Du skal “rulle ned” til rentvandsprøver.
Find Jupiter – her.

Vandets hårdhed

Vandet fra Nyrup Vandværk har en hårdhed på 18-24, og betegnes som hårdt.

Hårdheden i vandet i Danmark er meget skævt fordelt. At vandet er hårdt skyldes undergrunden, der hvor vandet indvindes. Cirka en tredjedel af det vand, vi pumper op af jorden i Danmark, ligger i store tykke lag af hvidt kalk.

Vand skal være rent fra starten. Grunden til at vi ikke vil blødgøre vores vand i Danmark er, at vi har relativt godt vand i undergrunden og det er muligt at sende det ud til forbrugeren uden at gøre noget ved det, bortset fra en simpel iltning og filtrering.

Fordi grundtanken i den danske vandforsyning er at drikkevandet skal komme direkte fra rent grundvand, er det ulovligt at rense det vand man pumper op af undergrunden inden man sender det ud til forbrugeren. Og blødgøring af vand kategoriseres som udvidet vandbehandling, som ikke er tilladt.

Hvor kommer vort drikkevand fra?

Grundlaget for al vandforsyning er regnvandet, som siver ned i jorden og en del af dette bliver til grundvand. Denne udvikling kan tage fra nogle få årtier til flere hundrede år, så det er en ressource vi skal værne om.

Nyrup Vandværk henter vort drikkevand i undergrunden nordvest for Højby Sø. Vandværket har 5 boringer ned i kalklagene eller gruslagene under området. Aktuelt benytter vi kun fire af boringerne, da det er nok til at forsyne vandværkets forbrugere. Den ældste boring (boring 1) er sløjfet, fordi den ikke ydede ret meget og havde den ringeste vandkvalitet.

Vandet pumpes op i iltningsbeholdere på vandværket, hvor de renses for metan og svovlbrinte samt iltes ved at der blæses luft igennem det. Vandet løber videre ud i en række filtre, der er fyldt med nogle stenlag, som bliver finere og finere fra bunden og opad. Her bliver vandet filtreret, så det bliver det klare velsmagende vand, du kender fra vandhanen.

Vandet sendes fra vandværket ud til andelshaverne gennem et ledningsnet, der dels får trykket direkte fra værket, dels fra en pumpestation i Nyrup. Ledningsnettet bliver løbende renoverer, så de ældste ledninger udskiftes til nyere og en bedre kvalitet rør.

Naturligvis sørger vi for, at eventuelle utætheder bliver fundet hurtigst muligt. Det gør vi ved at måle på de enkelte dele af ledningsnettet, når vandmålerne på vandværket viser noget unormalt i forbrugsmønsteret.

For at kunne opfylde kravene til afregningsmålere udskifter vandværket løbende vandmålerne. Vi har frem til i 2018 udskiftet gamle målerbrønde, som dels ikke kunne rumme de nye målere, dels var dårligt isolerede.