Takster og betaling

Betaling

Vandværket udsender hvert år i april en faktura med en opgørelse over vandforbruget i det forudgående år.
Samtidig opkræves et á conto beløb for det følgende år.
I bedes kontrollere, at fakturaen er rigtigt. Hvis I mener, at fakturaen ikke er rigtig, skal I rette henvendelse til vandværket.

Sidste rettidige betalingsdag er den 1. april.

Betales en faktura ikke rettidigt, skal der betales morarenter efter rentelovens § 5, stk. 1, med en årlig rente som p.t. er på 8,05 %.
Vandværket udsender rykkerbreve og opkræver rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker.
Sker der ikke betaling efter 2. rykker brev, vil der blive lukket for vandet, og gælden kan blive sendt til inkasso.

Vandværket har indgået aftale med Nets om udsendelse af fakturaer, som enten udsendes som et bilag til BetalingsService eller pr. brev.
Forbrugere, som ikke er tilmeldt BetalingsService, modtager et indbetalingskort vedhæftet opgørelsen. På fakturaen er angivet vandværkets kontonummer, så betaling kan foretages via netbank. Husk at påføre andelsnummer ved betalinger.

Takster 2022.

Driftsbidrag

 Takst uden moms kr.Takst med moms kr.
Fast afgift, andelshavere900,001.125,00
Fast afgift, passive andelshavere – note 1650,00750,00
Fast afgift, ikke-andelshavere1.950,002.437,50
Betaling for forbrug pr. m35,006,25
Afgift til staten pr. m36,377,96
Afgift pr. bo-enhed – note 2500,00625,00

Indskud

Uden momsMed moms
Andelshaverindskud1.650,001.650,00
Anlægsbidrag13.500,0016.875,00
Qnlægsbidrag – særlige tilfældese note 3

Gebyrer

Uden momsMed moms
Notering af ejerskifte500,00625,00
Manglende rydning omkring målerbrønd500,00625,00
Tilsyn og sagsbehandling500,00625,00
Genoplukning1.500,001.875,00
Målerkontrol – se note 3170,00212,50
Rykkergebyr ved for sen betaling pr. rykkerbrev100,00momsfrit
Gebyr for besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmæglere200,00250,00

Noter

  1. En andelshaver, der har opfyldt alle sine forpligtelser overfor vandværket, kan mod betaling af gebyr for lukning af måleren få sin forsyning afbrudt og blive overført til takstgruppe A2 – passive andelshavere. Ved reetablering betales normalt gebyr for genoplukning af måler.
  2. Afgiften pr. bo-enhed på 500 kr. ud over 1 enhed betales, hvor der er mere end 1 bo-enhed på samme ejendom.
  3. I særlige tilfælde, hvor der skal graves mere end 10 meter fra en forsyningsledning til en målerbrønd, eller hvor de faktiske forhold på grund af områdets karakter afviger så meget, at omkostningen ved at etablere en tilslutning afviger mere end 20% fra det almindelige anlægsbidrag, opkræves der et særligt anlægsbidrag. I så fald skal der efter forhandling indgås en skriftlig aftale om anlægsbidraget, og denne aftale skal godkendes af Odsherred Kommune.
  4. Målerkontrol foretages af et anerkendt institut. Når målerkontrol sker efter ønske af en forbruger, skal forbrugeren betale et ekspeditionsgebyr til vandværket samt alle omkostninger til at få foretaget målerkontrol. Betaling af gebyr og omkostninger bortfalder, hvis det ved kontrollen konstateres, at måleren viser mere end 5% for meget.