Regnskab

På generalforsamlingen i 2020 er det vedtaget at omlægge regnskabet til at følge kalenderåret. De viste tal for 2021 er det første regnskab for et kalenderår. Regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen den 9. april 2022.
Vandværkets forbrugere kan få tilsendt en kopi af det fuldstændige regnskab ved at skrive til info@nyrupvand.nu

Resultat af driften

Regnskab 2021

(kr.)
Budget 2022

(1.000 kr.)
Vandafgifter2.816.8402.650
Afgifter og gebyrer96.37550
Leje af antenneplads75.83960
Opkrævet vandskat til staten732.422500
Betalt vandskat til staten-716.651-500
Indberetning målertal050
Indtægter ialt3.004.8252.830
Driftsomkostninger– 1.249.749– .1.462
Administrationsomk.-1.063.066– 1.287
Afskrivninger-227.331-250
Finansielle poster85.3410
Omkostninger i alt2.454.8052.999
Årets resultat550.020– 169

Årets resultat er en overdækning, som er anvendt til delvis betaling af årets anlægsudgifter.

Balance pr. 31. december 2021.

Aktiver

Pr. 31. december 2021
(kr.)
Pr. 31. december 2020
(i 1.00 kr.)
Driftsmateriel og inventar68.16067
Grunde38.41938
Bygninger2.475.0322.543
Solcelleanlæg114.881136
ledningsnet3.138.6122.863
Vandværk608.705654
Boringer024
Anlægsaktiver i alt6.443.8146.302
Varelager142.890146
Tilgodehavende vandafgift67.0510
Andre tilgodehavender16.0457
Tilgodehavende moms233.712370
Værdipapirer1.811.3691.739
Omsætningsaktiver i alt3.768.3924.387
Aktiver i alt10.212.20610.689

Passiver

Pr. 31. december 2021Pr. 31. december 2020
Andelskapital2.857.4502.854
Tilgang af nye andelshavere4.9503
Reservefond1.758.8591.759
Indskud40.50027
Dispostionsfond4.766.2844.011
Overført resultat550.020755
Egenkapital i alt10.005.0639.409
Skyldig tilbagebet. vandafgift00
Leverandører af varer66.3291.127
Anden gæld140.814153
Kortfristede gældsforpligtelser207.1431.280
Passiver i alt 10.212.20610.689