Regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Regnskabet for 2020 omfatter en omlægningsperiode for regnskabsåret på 9 måneder.

Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium
Vandafgifter og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om vandafgiften m.v. er indbetalt til vandværket pr. 31. december 2020.

Drift af vandværk
Drift af vandværk omfatter alle omkostninger som kan henføres til distribution af vand. Distributionsopgaverne påbegyndes ved vandets afgang fra produktionsenheden. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, målerudskiftning og ledningsregistrering. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes ligeledes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kontor-artikler, møder og arrangementer, porto, revision og telefon mm.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter kursregulering af værdipapirer samt renteindtægter og -omkostninger.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne beregnes lineært af anskaffelsesprisen reduceret for eventuel scrapværdi som følger:
Bygninger og ledningsnet 50 år
Vandværk og boringer      25 år
Solfangeranlæg 7 år

Grunde afskrives ikke.

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger
Varebeholdninger, som består af reservedele til vedligeholdelse af installationer og ledningsnet, værdiansættes til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelsen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til kursværdi.

Passiver

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.